نامه جناب آقای دکتر شاعری به آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی

نامه جناب آقای دکتر شاعری به آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت ساماندهی و متوازن نمودن تولید و مصرف و ضرورت صدور مجوزات تاسیس براساس نیاز هر منطقه، کشور و توان صادراتی

نامه جناب آقای دکتر شاعری به آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی بیشتر بخوانید »