سعود به قله تفتان

بر افراشته شدن پرچم ساوانا بوسیله فاتحان قله تفتان